Tagsági információ

Tagdíjszabályzat


A MOK tagdíjszabályzat letölthető ide kattintva
Tagdíjszabályzat2022. július 1. napjától hatályos módosításokkal egységes szerkezetben1

 

 

A Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának (a továbbiakban: Asz.) 16./ és 42./ pontja szerint a tagdíjra vonatkozó kedvezmények körét, mértékét, a tagdíj fizetésének módját és az Asz. 63./ pontjában megha- tározott pótdíj mértékét jelen Tagdíjszabályzat tartalmazza.

 

I.  A tagdíjfizetéssel kapcsolatos szabályok, a pótdíj mértéke

 

 1. / A tag a tagdíjat és a pótdíjat a MOK tagdíjszámlájára fizeti be. A tag a kamarába való belépésekor nyilatkozik arról, hogy milyen módon kívánja fizetni a tagdíjat, a tagdíjfizetés módját a tag az Országos Hivatalhoz intézett írásbeli bejelentéssel jogosult megváltoztatni.

 

A tárgyévben befizetett tagdíjakról a MOK évente utólag számlát állít ki és megküldi a tagnak legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig. A számla a tagnyilvántartó program pénzügyi felületéről is letölthető.

 

 1. / A tagdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja:

 

 1. tagsági viszony létesítése esetén, a tagfelvételi kérelem benyújtását követő hónap első napja;

 

 1. tagsági viszony saját kérésre történt szüneteltetését követően a tagsági viszonynak a tag kérel- mére történt helyreállítása esetén, az erre irányuló kérelem benyújtását követő hónap első napja;

 

 1. amennyiben a tagsági viszony felfüggesztésére jogerős bírói ítélet, vagy etikai határozat nyo- mán kerül sor, a tagdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja az ítéletben, vagy etikai határozatban megállapított idő lejártát követő hónap első napja.

 

 1. / A tagdíjfizetési kötelezettség befejező napja:

 

 1. a tagsági viszony saját kérelemre történt szüneteltetése esetén, a szüneteltetésre irányuló kére- lem benyújtása hónapjának utolsó napja;

 

 1. a tagsági viszony tag általi megszüntetése esetén, az erről szóló bejelentés benyújtása hónapjá- nak utolsó napja;

 

 1. a tagsági viszonynak az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ektv.) 17. § b) és 25.§ (1) bekezdés d) pontja alapján való felfüggesztése esetén, a határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napja;

 

 1. a tagsági viszonynak az Ektv. 18. § (1) bekezdésének b) és d) pontjai alapján, a kamara általi megszüntetése esetén a határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napja;

 

 1. a tagsági viszonynak az Ektv. 18. § (1) bekezdés c) pontja alapján — a tagsági viszony etikai büntetésként történő megszüntetése (kizárás) esetén — a határozat jogerőre emelkedése hónap- jának utolsó napja.

 

 1. / Az Alapszabály pontjában meghatározott pótdíj mértéke 0,- Ft.
 
   

 

1 Elfogadta a TESZT 2022.06.15. napján a 48/2022.06.15. sz. határozatával, hatályos 2022. július 1. napjától

II.  Tagdíjmentességek-, kedvezmények

 

 1. / A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik azok a tagok, akik:

 

 • CSED-en, GYES-en, GYED-en, vagy GYET-en (főállású, legalább 3 kiskorú gyermekes anya) vannak,
 • pályakezdők, azaz az alapdiploma megszerzésének időpontjától számított hatodik év december
 1. napjáig;

 

 1. / Teljes tagdíjmentességet élveznek azok a tagok, akik:

 

 • életévüket betöltötték;

 

 1. / A kedvezményre jogosító körülményeket a kedvezményt igénylő tag köteles írásban bejelenteni és igazolni a MOK Országos Hivatalánál vagy a területi szervezeténél, a kedvezmény a bejelentés napját követő hónap első napjától illeti meg a tagot. Késedelmes bejelentés, vagy a bejelentés elmulasztása esetén visszamenőleges igény nem támasztható a kedvezményre.

 

Amennyiben megszűnik a kedvezményre jogosító körülmény, azt a tag a megszűnés hónapjának utolsó napjáig köteles bejelenteni a MOK Országos Hivatalának vagy a területi szervezetének. Ennek elmu- lasztása esetén a kamara jogosult a kedvezményes és a teljes tagdíj közötti különbözetet érvényesíteni a mulasztó taggal szemben, a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének hónapját követő hónap első napjáig visszamenőleg.

 

 1. / A jelen szabályzat 3./ pontjában előírt bejelentési és igazolási kötelezettségeket a kamara adategye- zetés útján ellenőrizheti. Az adategyeztetés során a területi szervezet vagy az Országos Hivatal – figye- lemmel az Asz. 15./ b) pontjára – a tag tagnyilvántartásban rögzített címére, postai vagy elektronikus (e-mail) úton adategyeztető lapot küld ki. A tag köteles az adategyeztetőt és a kedvezményre jogosító körülményt igazoló egyéb okiratokat – az adategyeztetési felhívás kiküldésétől számított – 30 (harminc) napon belül – postai vagy elektronikus (e-mail) úton – visszaküldeni.

 

Abban az esetben, amennyiben a tag a jelen pont szerinti adategyeztetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az előző bekezdésben megállapított határidő lejártát követő hónap első napjától kedvez- ménykategóriáját elveszti. Ebben az esetben a területi szervezet vagy az Országos Hivatal jogosult a kedvezménykategória módosítására.

 

Jelen pont alapján az Országos Hivatal – egyes vagy valamennyi területi szervezet részére – adategye- zetési kötelezettséget írhat elő. Az Országos Hivatalvezető jogosult körlevélben az adategyeztetés rész- letszabályait, így különösen az adategyeztető lap formáját és tartalmát, meghatározni.

 

Jelen pont alapján tilos a joggal való visszaélést megvalósító adategyeztetés.

 

 1. / A Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége egyéni elbírálás alapján méltányosságot gyakorolva jogosult a tagot a tagdíjfizetési kötelezettség alól mentesíteni.

 

III.  Záró rendelkezések

 

 1. / A jelen Tagdíjszabályzat — a módosításokkal egységes szerkezetben — 07.01-n lép hatályba.

 

 1. / A MOK a Tagdíjszabályzatot és annak módosításait honlapján és az Orvosok Lapjában teszi közzé.

 

 1. / A Tagdíjszabályzatban nem szabályozott kérdésekben az és az Asz. rendelkezései az irányadók.

 

Dr. Kincses Gyula elnök s.k.

Image
smollest_MOK_horizontal_logo.png

A 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 74.

iroda@mokgyor.hu

+36 96/337-663

Kereső

+36 96/337-663 Bajcsy-Zsilinszky út 53, Győr, 9022