E-ügyintézés

Kapcsolat felvétel

E-ügyintézés

Általános tájékoztató a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezete (TESZ) valamint Etikai Bizottsága (EB) elektronikus ügyintézési szolgáltatását igénybe vevő ügyfelei részére

Kapcsolattartás

Ügyek intézése elektronikus úton a MOK Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezet, valamint Etikai Bizottságának Hivatali kapujára küldött beadvánnyal tehető meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeink:
1. Tagsági jogviszonnyal kapcsolatban:
     Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezet
     Rövid név: MOKGYMS
     KRID szám: 234866726

2. Etikai ügyekkel kapcsolatban:
     Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezet Etikai Bizottsága
     Rövid név: MOKGYMSEB
     KRID szám: 351308921

Az e-papír ügyintézést a https://epapir.gov.hu/ oldalon tudja elindítani.

Hatósági ügyek intézése ÁNYK nyomtatvány űrlapok segítségével. A nyomtatványokat az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal lehet kitölteni.

ÁNYK programmal kapcsolatos tudnivalók, és a program letöltése.

Tagsági jogviszonyt érintő ügyek:

Egyéb kamarai ügyeket érintő beadványok:

Etikai ügyek:

 

Témacsoport megnevezése Ügytípus megnevezése Ügytípus rövid leírása
Kamarai ügyintézés Tagfelvételi eljárás Tagfelvételi eljárás (MOK GYMS Megyei Területi Szervezet) Tagsági jogviszony létesítése hatósági eljárás keretében, Magyarországon történő egészségügyi tevékenység végzése céljából. Az e-papírhoz csatolandó nyomtatványt, illetve további információt a www.mokgyor.hu oldalon talál.
Kamarai ügyintézés Adatváltozás bejelentése Adatváltozás bejelentése (MOK GYMS Megyei Területi Szervezet) Kamarai tag adatváltozás bejelentése. Az e-papírhoz csatolandó nyomtatványt, illetve további információt a www.mokgyor.hu oldalon talál.
Kamarai ügyintézés Tagsági igazolás kérés Tagsági igazolás kérés (MOK GYMS Megyei Területi Szervezet) Kamarai tag érvényes kamarai tagságának fennállását igazoló dokumentum kiállítása, hivatali ügyintézés, kedvezmény igénybevétel, hatósági ellenőrzés, rendelő szakképző hellyé minősítése vagy egyéb célból. Az e-papírhoz csatolandó nyomtatványt, illetve további információt a www.mokgyor.hu oldalon talál.
Kamarai ügyintézés Elhalálozás bejelentése Elhalálozás bejelentése (MOK GYMS Megyei Területi Szervezet) A Magyar Orvosi Kamara tagja elhalálozásának esetén, közeli hozzátartozó bejelentheti az elhalálozás tényét, halotti anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával. Tagsági igazolást kérhet a MOK tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása érvényesítéséhez.
Kamarai ügyintézés Iratküldés/hiánypótlás folyamatban lévő ügyhöz kapcsolódóan Iratküldés/hiánypótlás folyamatban lévő ügyhöz kapcsolódóan (MOK GYMS Megyei erületi Szervezete előtt folyamatban lévő ügyhöz kapcsolódóan iratküldést vagy hiánypótlást teljesíthet.)
Kamarai ügyintézés Tagdíjkedvezmény igénylése Tagdíjkedvezmény igénylése (MOK GYMS Megyei Területi Szervezet) Kamarai tag tagdíjkedvezmény igénylése, a jogosultságot igazoló dokumentum másolatok megküldésével. Az e-papírhoz csatolandó nyomtatványt, illetve további információt a www.mokgyor.hu oldalon talál.
Kamarai ügyintézés Tagsági jogviszony helyreállítása szünetelő tag részéről Tagsági jogviszony helyreállítása szünetelő tag részéről (MOK GYMS Megyei Területi Szervezet) Tagsági jogviszony helyreállítása hatósági eljárás keretében, kamarai tagságát szüneteltető részére, Magyarországon történő egészségügyi tevékenység végzése céljából. Az e-papírhoz csatolandó nyomtatványt, illetve további információt a www.mokgyor.hu oldalon talál.
Kamarai ügyintézés Tagsági jogviszony megszüntetése Tagsági jogviszony megszüntetése (MOK GYMS Megyei Területi Szervezet) Tagsági jogviszony megszüntetése a tag saját kérésére hatósági eljárás keretében, amennyiben a kamarai tag, Magyarországon történő egészségügyi tevékenységet nem kíván folytatni Az e-papírhoz csatolandó nyomtatványt, illetve további információt a www.mokgyor.hu oldalon talál.
Kamarai ügyintézés Tagsági jogviszony szüneteltetése Tagsági jogviszony szüneteltetése (MOK GYMS Megyei Területi Szervezet) Tagsági jogviszony szüneteltetése a kamarai tag saját kérésére hatósági eljárás keretében, amennyiben a kamarai tag Magyarországon történő egészségügyi tevékenységet bizonyos ideig nem kíván folytatni. Az e-papírhoz csatolandó nyomtatványt, illetve további információt a www.mokgyor.hu oldalon talál.
Kamarai ügyintézés Fellebbezés tagsági ügyben Fellebbezés tagsági jogviszonnyal kapcsolatos első fokon a MOK GYMS Megyei Területi Szervezet által hozott döntések elbírálása másodfokon, jogorvoslati eljárás keretében.
Kamarai ügyintézés Közérdekű adat igénylés Közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatok igénylésére bárki jogosult, az adatszolgáltatást a MOK GYMS Megyei Területi Szervezet nevében az adatvédelmi tisztviselő látja el.
Kamarai ügyintézés Érintetti jogok gyakorlása Azon személyes adatok tekintetében, amelyeket az érintett önkéntes hozzájárulása alapján adott meg a MOK GYMS Megyei Területi Szervezet részére, az érintettnek jogában áll az átadott adatairól információt kérni, az adatok törlését, javítását, és zárolását kezdeményezni.
Kamarai ügyintézés Egyéb beadvány az ügyviteli irodához Minden olyan tárgykörbe tartozó egyéb beadvány, amelyre vonatkozóan külön ügytípus nem került közzétételre.

A Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezet Etikai Bizottságához az alábbi táblázatban felsorolt ügyekben lehet elektronikus beadvánnyal fordulni az e-papír szolgáltatás segítségével, mely a www.epapir.gov.hu oldalon érhető el.

Az alábbi nyomtatványok letölthetők word, illetve pdf formátumban:

Témacsoport megnevezése Ügytípus megnevezése Ügytípus rövid leírása
Kamarai ügyintézés Panaszbejelentés etikai ügyben Etikai eljárás kezdeményezése a MOK GYMS Megyei Területi Szervezet Etikai Bizottság illetékességi területéhez tartozó esetekben.
Kamarai ügyintézés Beadvány etikai ügyben Beadvány etikai ügyekben, kérdésekben a MOK GYMS Megyei Területi Szervezet Etikai Bizottság illetékességi területéhez tartozó esetekben.
Kamarai ügyintézés Fellebbezés etikai ügyben Fellebbezés benyújtása I. fokon a MOK GYMS Megyei Területi Szervezet Etikai Bizottság által hozott döntéssel szemben.
Kamarai ügyintézés Keresetlevél benyújtása Etikai Bizottság határozatának bírósági felülvizsgálatára Keresetlevél a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottság határozatának bírósági felülvizsgálata iránt, a közigazgatási perek szabályai szerint.
Kamarai ügyintézés Hiánypótlás/Iratküldés Hiánypótlás/Iratküldés teljesítése a MOK GYMS Megyei Területi Szervezet Etikai Bizottság részére, folyamatban lévő üggyel kapcsolatban.
Kamarai ügyintézés Egyéb beadvány az etikai bizottsághoz Minden olyan tárgykörbe tartozó egyéb beadvány, amelyre vonatkozóan külön ügytípus nem került közzétételre.

II. Ügyfélszolgálat:

Telefon: +36 96/519-687, +36 70/388 3366

E-mail: orvkam@mokgyor.t-online.hu vagy iroda@mokgyor.hu

III. Az I. fokú kamarai hatósági ügyek 2021. január 1-től illetékmentesen intézhetőek

(az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 112. § - 116. §.)

IV. Az e-ügyintézésre vonatkozó általános és speciális rendelkezésekről

a) Gazdálkodó szervezetekre és jogi képviselővel eljáró ügyfelekre vonatkozó rendelkezések

Az Eüsztv. alapján 2018. január 1-jétől a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezete (TESZ), mint elektronikus ügyintézést biztosító szerv a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben köteles biztosítani az ügyek elektronikus úton történő intézését, míg az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek illetve a jogi képviselővel eljáró ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A 2018. január 1. előtt indult eljárások esetében a 2017. december 31-ig hatályos szabályozás az irányadó, vagyis ezek még nem esnek az elektronikus ügyintézés hatálya alá.

b) Természetes személy ügyfelekre vonatkozó rendelkezések

Az Eüsztv. tv. 9. § (3) bekezdése értelmében természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre. A vonatkozó szabályozás értelmében a TESZ természetes személyek számára opcionális jelleggel biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Kérelmeik benyújtásához igénybe vehetik az Általános célú elektronikus űrlapot - E-papírt.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus kérelmek benyújtásához ügyfélkapus regisztráció szükséges. Természetes személyek részére az Ügyfélkapu regisztráció folyamatának részletes leírása a Kormányzati Portál internetes oldalán található:

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu/regisztracio

Az elektronikus ügyintézés jogszabályi háttere:

  • Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.);
  • 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól;
  • 84/2012. (V. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről;
  • 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről
smollest_MOK_horizontal_logo.png

A 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 74.

iroda@mokgyor.hu

+36 96/337-663

Kereső

+36 96/337-663 Bajcsy-Zsilinszky út 53, Győr, 9022