Általános tagsági információk, összefoglalás

A MOK tagok jogai és kötelezettségei (kivonat a MOK Alapszabályából):

II. fejezet

 

A MOK tagja

12./ A MOK rendes tagjai az Alapszabály 8./ pontjában meghatározott természetes személyek lehetnek. 

13./ Az Alapszabály 8./ pontjában meghatározott személyek a Törvény szerint illetékes területi szervezetnél kérhetik felvételüket a MOK-ba. A tagsági jogviszony a kérelem területi szervezethez történő beérkezése napjával jön létre. 

14./ A tag jogai: 
a) választókerületében a MOK területi és országos küldöttgyűlésébe küldöttet, választókerületi elnököt jelölhet, területi, illetve országos küldötté választása esetén a MOK területi, illetve országos testületeibe, ügyintéző szerveibe tagot, valamint tisztségviselőt jelölhet, valamennyi, választással elnyerhető kamarai tisztségre jelölést el¬fogadhat, s annak elnyerése érdekében kampányt folytathat; 

b) választókerületében a MOK területi és országos küldöttgyűlésébe küldöttet, választóke¬rületi elnököt választhat, területi, illetve országos küldötté választása esetén a MOK területi, illetve országos testületeibe, ügyintéző szerveibe tagot, valamint tiszt-ségviselőt választhat, illetve valamennyi, választással elnyerhető kamarai tisztségre — az összeférhetetlenség szabályaira figyelemmel — megválasztható; 

c) a MOK tevékenységében, rendezvényein részt vehet; 

d) betekintést nyerhet a gazdálkodás menetébe; 

e) megismerheti és szándékai szerint igénybe veheti a MOK valamennyi tagi szolgáltatását, többek között: 

ea) informálódása érdekében a kamara információs szolgáltatásait; 

eb) orvosi szakmája gyakorlásával összefüggő kérdésekben a kamara jogi és szakmai tanácsadó szolgálatait; 

f) kamarai tagságát – az Alapszabály erre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével – indokolás nélkül megszüntetheti, szüneteltetheti, illetve kérheti annak helyreállítását; 

g) más kamara taggal fennálló vitája esetén közvetítésre kérheti fel a kamarát; 

h) a kamarát, illetve tagjait érintő közérdekű ügyekben panasszal, bejelentéssel, javaslattal, a kamara terü¬leti, vagy országos testületeinek vezetőihez fordulhat, amelyre az illetékesnek 30 napon belül érdemi választ kell adnia; 

i) a foglalkoztatása alapjául szolgáló jogviszonyának megszüntetése esetén a vonatkozó kamarai szabályzatban foglaltak szerint kérheti állásának jegyzékbe vételét; 

j) csoport létrehozásában közreműködhet, abban tagságot, tisztséget vállalhat; 

k) a MOK pártoló tagjának javasolhat természetes személyt, vagy szervezetet; 

l) csoportosan meghatalmazhatja a kamarát arra, hogy: 

la) munkájával összefüggő szerződéskötése feltételeinek kialakítását, illetve azok esetleges módosítását illetően tárgyaljon és állapodjon meg az illetékes foglalkoztatóval; 

lb) a szakmacsoportját érintő következő tárgyévi finanszírozási szerződés feltételeiről - még a költségvetési törvény elfogadását megelőzően - tárgyaljon és állapodjon meg az illetékes kormányzati szervekkel; 

lc) a szakmacsoportját érintően a tárgyévben hatályos finanszírozási szerződés esetle-ges módosításáról tárgyaljon és állapodjon meg a finanszírozóval, illetve amennyiben a módosítás további költségvetési forrást igényel, az illetékes kormányzati szervekkel, függetlenül attól, hogy a módosításra a finanszírozó, vagy a szakmacsoport tett javaslatot. 


15./ A tag kötelességei: 
a) a MOK Alapszabályát, a MOK szervezetére és működésére vonatkozó egyéb szabályokat, a foglalkozás szakmai szabályait, valamint az Etikai Kódex szabályait ismerje meg és tartsa be; 

b) az adataiban történt változásokat — azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül — a tagnyilvántartásnak jelentse be, illetve a saját hozzáférését használva vezesse át; 

c) választott, vagy egyéb kamarai funkciója szerinti feladatainak tegyen eleget; 

d) a mindenkori kamarai tagdíjat — a tagdíjszabályzatban foglaltak szerint — a MOK tagdíjszámlájára határidőre fizesse be; 

Az alapszabályzat ide kattintva letölthető.