Tagdíj fizetés

Tisztelettel tájékoztatjuk a MOK tagjait, hogy 2014. február 16-tól a kamarai alaptagdíj (100%) mértéke:

  •   2 300 Ft /hó,
  • 27 600 Ft /év.

A tagdíj a kamara CIB banknál vezetett közös tagdíjszámlájára fizetendő.
A számla száma: CIB 11100104 19008501 37000004
(A befizető azonosíthatósága érdekében a közleményben kérjük feltüntetni a tagdíjfizető tag nevét és pecsétszámát!)


 

Tagdíjszabályzat

a Területi Szervezetek Tanácsa által 2018. február 21-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

(Elfogadta a TESZT 2018.02.21. napján a 3/2018.02.21. sz. határozatával, hatályos 2018. július 1. napjától.)

A Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának (a továbbiakban: Asz.) 16./ és 42./ pontja szerint a tagdíjra vonatkozó kedvezmények körét, mértékét, a tagdíj fizetésének módját és az Asz. 63./ pontjában meghatározott pótdíj mértékét a jelen Tagdíjszabályzat tartalmazza.

I. A tagdíjfizetéssel kapcsolatos szabályok, a pótdíj mértéke

1./ A tag a tagdíjat és a pótdíjat a MOK tagdíjszámlájára fizeti be.

A tag a kamarába való belépésekor nyilatkozik arról, hogy milyen módon kívánja fizetni a tagdíjat, a tagdíjfizetés módját a tag az Országos Hivatalhoz intézett írásbeli bejelentéssel jogosult megváltoztatni. 

A tárgyévben befizetett tagdíjakról a MOK évente utólag számlát állít ki és megküldi a tagnak legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig. A számla a tagnyilvántartó program pénzügyi felületéről is letölthető.

2./ A tagdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja:

a) tagsági viszony létesítése esetén, a tagfelvételi kérelem benyújtását követő hónap első napja; 

b) tagsági viszony saját kérésre történt szüneteltetését követően a tagsági viszonynak a tag kérelmére történt helyreállítása esetén, az erre irányuló kérelem benyújtását követő hónap első napja; 

c) amennyiben a tagsági viszony felfüggesztésére jogerős bírói ítélet, vagy etikai határozat nyomán kerül sor, a tagdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja az ítéletben, vagy etikai határozatban megállapított idő lejártát követő hónap első napja.

3./ A tagdíjfizetési kötelezettség befejező napja:

a) a tagsági viszony saját kérelemre történt szüneteltetése esetén, a szüneteltetésre irányuló kérelem benyújtása hónapjának utolsó napja; 

b) a tagsági viszony tag általi megszüntetése esetén, az erről szóló bejelentés benyújtása hónapjának utolsó napja; 

c) a tagsági viszonynak az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ektv.) 17. § b) és 25.§ (1) bekezdés d) pontja alapján való felfüggesztése esetén, a határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napja; 

d) a tagsági viszonynak az Ektv. 18. § (1) bekezdésének b) és d) pontjai alapján, a kamara általi megszüntetése esetén a határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napja; 

e) a tagsági viszonynak az Ektv. 18. § (1) bekezdés c) pontja alapján — a tagsági viszony etikai büntetésként történő megszüntetése (kizárás) esetén — a határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napja.

4./ Az Alapszabály 63. pontjában meghatározott pótdíj mértéke 0,- Ft.

II. Tagdíjmentességek-, kedvezmények

1./ A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik azok a tagok, akik:

- GYES-en, GYED-en, vagy GYET-en (főállású, legalább 3 kiskorú gyermekes anya) vannak


2./ Teljes tagdíjmentességet élveznek azok a tagok, akik:

- 70. életévüket betöltötték

3./ A kedvezményre jogosító körülményeket a kedvezményt igénylő tag köteles írásban bejelenteni és igazolni a MOK Országos Hivatalánál vagy a területi szervezeténél, a kedvezmény a bejelentés napját követő hónap első napjától illeti meg a tagot. Késedelmes bejelentés, vagy a bejelentés elmulasztása esetén visszamenőleges igény nem támasztható a kedvezményre.

Amennyiben megszűnik a kedvezményre jogosító körülmény, azt a tag a megszűnés hónapjának utolsó napjáig köteles bejelenteni a MOK Országos Hivatalának vagy a területi szervezetének. Ennek elmulasztása esetén a kamara jogosult a kedvezményes és teljes tagdíj közötti különbözetet érvényesíteni a mulasztó taggal szemben a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének hónapját követő hónap első napjáig visszamenőleg.

4./ A jelen szabályzat 3./ pontjában előírt bejelentési és igazolási kötelezettségeket a kamara adategyeztetés útján ellenőrizheti. Az adategyeztetés során a Területi Szervezet vagy az Országos Hivatal - figyelemmel az Asz. 15/b.) pontjára - a tag tagnyilvántartásban rögzített címére, postai vagy elektronikus  (e-mail) úton adategyeztető lapot küld ki. A tag köteles az adategyeztetőt és a kedvezményre jogosító körülményt igazoló egyéb okiratokat, az adategyeztetési felhívás kiküldésétől számított, 30 (harminc) napon belül - postai vagy elektronikus (e-mail) úton - visszaküldeni.

Abban az esetben, amennyiben a tag a jelen pont szerinti adategyeztetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az előző bekezdésben megállapított határidő lejáratát követő hónap első napjától kedvezménykategóriáját elveszti. Ebben az esetben a Területi Szervezet vagy az Országos Hivatal jogosult a kedvezmény kategória módosítására.

Jelen pont alapján az Országos Hivatal - egyes vagy valamennyi Területi Szervezet részére - adategyeztetési kötelezettséget írhat elő. Az Országos Hivatalvezető jogosult körlevélben az adategyeztetés részletszabályait, így különösen az adategyeztető lap formáját és tartalmát, meghatározni.

Jelen pont alapján tilos a joggal való visszaélést megvalósító adategyeztetés.

5./ A Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége egyéni elbírálás alapján méltányosságot gyakorolva jogosult a tagot  a tagdíjfizetési kötelezettség alól mentesíteni.

III. Záró rendelkezések

1./ A jelen Tagdíjszabályzat — a módosításokkal egységes szerkezetben — 2018. július 1-én lép hatályba.

2./ A MOK a Tagdíjszabályzatot és annak módosításait honlapján és az Orvosok Lapjában teszi közzé.

3./ A Tagdíjszabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Ekt. és az Asz. rendelkezései az irányadók.

k.m.f.

A tagdíjszabályzat ide kattintva letölthető.

Dr. Éger István
elnök