A Magyar Orvosi Kamara Alapszabálya

A MOK Alapszabálya
Az 1. sz. melléklet
A 2. sz. melléklet (Tagdíjszabályzat)  

A MAGYAR ORVOSI KAMARA ALAPSZABÁLYA

(Az Alapszabályt elfogadta a MOK 2011. szeptember 24-én tartott Országos Küldöttközgyűlése, módosította a MOK 2012. december 1-én tartott Országos Küldöttközgyűlése, a 2013. november 30-án tartott, majd a 2014. február 15-én tartott Országos Küldöttközgyűlése) 

A Magyar Orvosi Kamara a missziós nyilatkozatában továbbá az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényben foglaltak szellemében, valamint a jelen Alapszabály 9. pontjában meghatározott célok megvalósítása érdekében a következő Alapszabályt alkotja: 

Általános rendelkezések

1./ A köztestület neve: Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban: MOK) 
- angolul: Hungarian Medical Chamber; 
- franciául: Chambre des Médecins Hongrois; 
- németül: Ungarische Ärztekammer; 
- oroszul: Венгерская Πалата Врачи; 
- spanyolul: Camara de los Medicos Hungaros. 

2./ A MOK székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. 

3./ A MOK működési területe: Magyarország. 

4./ Az 1994-ben megalakult MOK köztestület az 1989-ben alapított MOK egyesület jogutóda. 

5./ A MOK pecsétje: kör alakú, benne köriratban "Magyar Orvosi Kamara", közepén Aesculapius bot, rátekeredett kígyóval. 

6./ A MOK országos ügyintéző szerveinek elnökei a hatáskörükben folytatott hivatalos levelezéseikben jogosultak a Magyar Köztársaság címerét tartalmazó bélyegző használatára is. 

7./ A MOK a 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint az Alapszabály-ban és az egyéb belső szabályzatokban meghatározottak szerint működik. 

8./ A MOK tagjai: orvosok és fogorvosok, továbbá a Törvény 14/A. § (1a) bekezdésében meghatározott személyek. A MOK fogorvos tagjai alkotják a MOK Fogorvosi Tagozatát. Az orvosi diplomával nem rendelkező tagok a MOK Diplomások Tagozatát alkotják. 

9./ A MOK célja, hogy: 
a) ellássa köztestületi feladatait; 

b) képviselje és védje tagjainak a hivatás gya¬korlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefüggő szakmai, etikai, gazda¬sági és szociális érdekeit, jogait; 

c) munkajogi és egyéb rendelkezések által meghatározott eszközök alkalmazásával egyedi ügyekben is elősegítse azok érvényesítését; 

d) hozzájáruljon tagjai szakmai tevékenységének fejlesztéséhez, valamint a magas szinten képzett, optimális létszámú és szakmai megoszlású orvoskar biztosítása érde¬kében részt vegyen e tevékenységek normatív szabályozásában és ellenőrzésében. 

10./ A MOK feladatait területi szervezetei és országos szervezete útján látja el. 

11./ A MOK céljai és feladatai teljesítésének elősegítésére a tagok szakmai, vagy egyéb céllal önálló jogi személyiséggel nem rendelkező csoportokat (továbbiakban együtt: csoport) hozhatnak létre, melyek a MOK területi elvű felépítésétől eltérő módon is szervezhetők. E cso-portok érdekképviselete és érdekegyeztetése a MOK feladata. 


II. fejezet

A MOK tagja

12./ A MOK rendes tagjai az Alapszabály 8./ pontjában meghatározott természetes személyek lehetnek. 

13./ Az Alapszabály 8./ pontjában meghatározott személyek a Törvény szerint illetékes területi szervezetnél kérhetik felvételüket a MOK-ba. A tagsági jogviszony a kérelem területi szervezethez történő beérkezése napjával jön létre. 

14./ A tag jogai: 
a) választókerületében a MOK területi és országos küldöttgyűlésébe küldöttet, választókerületi elnököt jelölhet, területi, illetve országos küldötté választása esetén a MOK területi, illetve országos testületeibe, ügyintéző szerveibe tagot, valamint tisztségviselőt jelölhet, valamennyi, választással elnyerhető kamarai tisztségre jelölést el¬fogadhat, s annak elnyerése érdekében kampányt folytathat; 

b) választókerületében a MOK területi és országos küldöttgyűlésébe küldöttet, választóke¬rületi elnököt választhat, területi, illetve országos küldötté választása esetén a MOK területi, illetve országos testületeibe, ügyintéző szerveibe tagot, valamint tiszt-ségviselőt választhat, illetve valamennyi, választással elnyerhető kamarai tisztségre — az összeférhetetlenség szabályaira figyelemmel — megválasztható; 

c) a MOK tevékenységében, rendezvényein részt vehet; 

d) betekintést nyerhet a gazdálkodás menetébe; 

e) megismerheti és szándékai szerint igénybe veheti a MOK valamennyi tagi szolgáltatását, többek között: 

ea) informálódása érdekében a kamara információs szolgáltatásait; 

eb) orvosi szakmája gyakorlásával összefüggő kérdésekben a kamara jogi és szakmai tanácsadó szolgálatait; 

f) kamarai tagságát – az Alapszabály erre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével – indokolás nélkül megszüntetheti, szüneteltetheti, illetve kérheti annak helyreállítását; 

g) más kamara taggal fennálló vitája esetén közvetítésre kérheti fel a kamarát; 

h) a kamarát, illetve tagjait érintő közérdekű ügyekben panasszal, bejelentéssel, javaslattal, a kamara terü¬leti, vagy országos testületeinek vezetőihez fordulhat, amelyre az illetékesnek 30 napon belül érdemi választ kell adnia;

i) a foglalkoztatása alapjául szolgáló jogviszonyának megszüntetése esetén a vonatkozó kamarai szabályzatban foglaltak szerint kérheti állásának jegyzékbe vételét; 

j) csoport létrehozásában közreműködhet, abban tagságot, tisztséget vállalhat; 

k) a MOK pártoló tagjának javasolhat természetes személyt, vagy szervezetet; 

l) csoportosan meghatalmazhatja a kamarát arra, hogy: 

la) munkájával összefüggő szerződéskötése feltételeinek kialakítását, illetve azok esetleges módosítását illetően tárgyaljon és állapodjon meg az illetékes foglalkoztatóval; 

lb) a szakmacsoportját érintő következő tárgyévi finanszírozási szerződés feltételeiről - még a költségvetési törvény elfogadását megelőzően - tárgyaljon és állapodjon meg az illetékes kormányzati szervekkel; 

lc) a szakmacsoportját érintően a tárgyévben hatályos finanszírozási szerződés esetle-ges módosításáról tárgyaljon és állapodjon meg a finanszírozóval, illetve amennyiben a módosítás további költségvetési forrást igényel, az illetékes kormányzati szervekkel, függetlenül attól, hogy a módosításra a finanszírozó, vagy a szakmacsoport tett javaslatot. 


15./ A tag kötelességei: 
a) a MOK Alapszabályát, a MOK szervezetére és működésére vonatkozó egyéb szabályokat, a foglalkozás szakmai szabályait, valamint az Etikai Kódex szabá¬lyait ismerje meg és tartsa be; 

b) az adataiban történt változásokat — azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül — a tagnyilvántartásnak jelentse be, illetve a saját hozzáférését használva vezesse át; 

c) választott, vagy egyéb kamarai funkciója szerinti feladatainak tegyen eleget; 

d) a mindenkori kamarai tagdíjat — a tagdíjszabályzatban foglaltak szerint — a MOK tagdíjszámlájára határidőre fizesse be; 


III. fejezet

A kamara gazdálkodása 

16./ A tagok által fizetett tagdíj a Magyar Orvosi Kamara osztatlan vagyonát képezi. A tagdíj egy naptári évre eső mértéke a Törvény szerint nem haladhatja meg a kamarai tagra irányadó kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum egyhavi összegének harminc százalékát. 

A tagdíj mértékét — a Törvény adta keretek között — a Területi Szervezetek Tanácsa (TESZT) javaslata alapján az Országos Küldöttközgyűlés állapítja meg. 

A kamarai tagdíj mértéke 2013. január 1. és november 30. között havi 1.700 Ft, 

A kamarai tagdíj mértéke 2013. december 1. és 2014. február 15. között havi 1.700 Ft, 

A kamarai tagdíj mértéke 2014. február 16-tól kezdődően havi 2.300 Ft, évi 27.600,- Ft. 

A tagdíjra vonatkozó kedvezmények körét, mértékét és a 63./ pontban meghatározott pótdíj mértékét, a tagdíj fizetésének módját a Tagdíjszabályzat tartalmazza, a Tagdíjszabályzatot a TESZT fogadja el. 

17./ A tagok a tagdíjat a MOK közös tagdíjszámlájára fizethetik be átutalással, vagy a munka-bér munkáltató általi levonásával: 

a) havi egyenlő részletekben, a tárgyhó 10. napjáig; 

b) évi két részletben, a tárgyév március 31-éig, illetve szeptember 30-áig; 

c) évente egy összegben, a tárgyév március 31. napjáig. 

18./ A MOK tagdíjbevétele kizárólag a területi szervezetek és az országos szervezet működtetésére, a kamaráról szóló törvényben, az Alapszabályban, egyéb szabályzatokban elrendelt, valamint az Országos Küldöttközgyűlés (OKGY) által az országos elnökségnek a Területi Szervezetek Tanácsa (TESZT) egyetértésével hozott határozataiban megjelölt feladatok, tagi szolgáltatások céljaira használ¬ható fel, míg a kamarai céltól eltérő felhasználásról az OKGY dönt. 
19./ A területi szervezetek és az országos szervezet nem tagdíj eredetű, azaz nem a MOK tagdíjszámlájáról származó egyéb bevételei (vállalkozásból, adományokból, alapítványi és egyéb támogatásokból, pályázat útján elnyert, nemzetközi vagy hazai együttműködésből, kamarai szervezetnek pártoló tagtól fizetett pénzösszegek, a jogosultak által igénybe nem vett tiszteletdíjak, stb.) nem képezik a MOK osztatlan közös vagyonát, ezek kamarai céltól eltérő felhasználásáról: 

a) területi szervezet esetében a területi szervezet elnöksége; 

b) az országos szervezet esetében az Országos Elnökség 

dönt. A területi szervezet elnöksége a területi szervezet küldöttgyűlése, az Országos Elnökség pedig a Területi Szervezetek Tanácsa előtt köteles beszámolni — utólag — a nem tagdíj ere-detű bevételek kamarai céltól eltérő felhasználásáról. 

20./ A törvényben átruházott, vagy megállapodással átvett közfeladatok ellátásáért fizetett közpénzek kizárólag az adott közfeladat ellátására fordíthatóak, azok felhasználásáról — tekintettel arra, hogy a feladat átvételéről megállapodni a MOK képviseletében annak Országos Elnöksége jogosult, és ugyancsak az Elnökség köteles az átvett összegek felhasználásáról elszámolni — valamennyi ilyen juttatásban részesült kamarai szervezet az Országos Elnök¬ségnek köteles számot adni. 

21./ A MOK tagdíjszámlájáról az Országos Hivatal az alábbi kamarai szervezetek részére utalja — azok működéséhez — a TESZT által megállapított mértékű összegeket: 
a) a területi szervezetek (TESZ); 

b) az országos szervezet. 

22./ A 21./ pont szerinti szervezetek: 

a) a MOK tagdíj számlájáról kézhez kapott pénzösszeggel – a költségvetésükben meghatározott módon – önállóan gazdálkodnak; az országos szervezet költségvetését a TESZT, a területi szervezetek költségvetését a területi küldöttgyűlések fogadják el; 

b) gazdálkodási feladataikat a hatályos számviteli és adószabályok szerint végzik megfe-lelő képesítésű személy, vagy cég foglalkoztatásával, kettős könyvelést vezetnek; 

c) a területi szervezetek megküldik a tárgyév január 31-éig a MOK Országos Hivatala részére a teljes kamarai költségvetés összeállításához szükséges — előző évi — pénzügyi adataikat, megküldik továbbá gazdálkodásuk éves beszámolóját a tárgyévet követő év május 31-ig a TESZ Felügyelő Bizottságának és az Országos Felügyelő Bizottságnak; 

d) az alábbi — a TESZT által elfogadott és a költségvetésükben meghatározott pénzösszegeket az alábbi¬akra jogosultak felhasználni: 

da) a székhelyül szolgáló ingatlan üzemeltetése; 

db) a foglalkoztatottak bérezése, a szerződött felek díjazása; 

dc) a működéshez szükséges infrastruktúra fenntartása; 

dd) a rendszeresen ellátandó kamarai feladatok és tagi szolgáltatások fedezete. 

e) eseti jelleggel az alábbi tételekre jogosultak pénzt igényelni: 

ea) a működési költségek előre nem látható emelkedése (a TESZT utólagos egyetértésével); 

eb) az OKGY vagy a TESZT által elrendelt eseti feladat vagy tagi szolgáltatás teljesítése; 

ec) a kamara infrastruktúra fejlesztési pályázatának elnyerése. 

23./ A kamara tagdíjszámlájára fizetendő be továbbá: 
a) az az összeg, amelyet etikai ügyben hozott, jogerőssé vált pénzbírság ese¬tén 10 napon belül kell a tagnak lerónia; 

b) általában a kamarát kedvezményező pártoló tag befizetései; 

IV. fejezet

A MOK szervezete 

24./ A MOK területi szervezete (TESZ): 

a) A MOK a jelen alapszabállyal az orvos és egyéb diplomás tagjai számára minden megyében valamint a fő¬városban egy-egy területi szervezetet, fogorvos tagjai számára egyetlen területi szervezetet hoz létre; 

b) a területi szervezet jogi személy; 

c) a területi szervezet illetékessége arra a megyére terjed ki, amelyben a területi szervezet létrejött, a Fogorvosok Területi Szervezetének illetékessége az ország egész területére kiterjed; 

d) a MOK területi szervezeteinek felsorolását, elnevezését, továbbá működési területük megjelölését az Alapszabály 1. sz. melléklete tartal¬mazza; 

24/A./ A választókerületek 

a) A MOK Területi Szervezete a kamarai választások lebonyolítására választókerületeket hoz létre. A választókerületeket a TESZ küldöttgyűlése a TESZ elnöksége előterjesztése alapján alakítja ki. 

b) a választókerületi feladatok ellátására a választókerületi tagok maguk közül választókerületi elnököt választanak az Alapszabály 45-47. pontjaiban foglaltak szerint. 

c) a választókerületi elnök: 
• a TESZ tisztségviselője, 
• szavazati joggal a TESZ elnökségének tagja, 
• közreműködik a választókerületi választások szervezésében, 
• kapcsolatot tart a választókerülete tagjaival, 
• a TESZ elnöksége határozatai végrehajtásában tevékenyen részt vesz, 
• feladatai ellátásában igénybe veheti a TESZ ügyviteli szervezetét az ügyviteli vezetővel történt egyeztetés alapján, 
• helyi érdekeltségű rendezvényeken szervezi és ajánlja a MOK tagi szolgáltatásait, felméri, hogy választókerületében tagjainak milyen tagi szolgáltatásra van igénye, 
• a választókerületébe tartozó tagok igényeit, problémáit, javaslatait véleményével ellátva a TESZ elnökségéhez továbbítja, 
• ellátja a MOK TESZ elnöksége által rábízott megyei kamarai feladatokat. 

25./ A területi szervezet feladatai: 
a) illetékességi területén — elnöke útján — képviseli a MOK-ot; 

b) elbírálja a tagfelvételi kérelmeket; 

c) tagjairól számítógépes nyilvántartást vezet. 

d) kialakítja választókerületeit, meghatározza, hogy a választókerületek — milyen tagi szolgáltatásokkal — milyen módon vegyenek részt a területi szervezet munkájában, biztosítja választókerületeinek működési feltételeit, egyben választókerületi elnökei útján szervez minden választókerületben bonyolódó választást és egyéb kamarai tevékenységet; 

e) az érintett tagok felkérésére egyeztető eljárást folytat le az orvosi tevékenység gyakorlá¬sával összefüggően támadt vitákban; 

f) véleményezi az illetékességi területén végzett egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, illetve helyi önkormányzati döntéseket, továbbá véleményezési jogot gyakorol — az országos intézményeket kivéve — szakmai alkalmasság kérdésében az állami, egészségbiztosítási, illetőleg helyi önkormányzati szervek, valamint az egyetemek orvosképzést, szakképzést végző karai, szervezeti egységei magasabb vezető és vezető állású orvosainak orvosi diplomához kötött tevékenység végzése körében történő vezetői kinevezése, megbízása, a vezetői megbízás visszavonása, vagy - vezetői munkakör esetén - felmentése során, továbbá a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok e munkakörben, munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatása, illetőleg a foglalkoztatásnak a munkáltató kezdeményezésére történő megszüntetése tekintetében; 

g) részt vesz az illetékességi területén működő, feladat és hatáskörét közvetlenül érintő, szakmai testületek, bizottságok munkájában; 

h) illetékességi területén továbbképzéseket szervez, s a más szervezésében zajló továbbképzé¬sek minőségét ellenőrzi; 

i) ellátja azon teendőit, amelyeket megállapodás alapján, a területén illetékes önkormányzatok, egészségbiztosí¬tási szervek, illetve az országos szervezet időközben átadtak a számára; 

j) feladatkörében együttműködik az illetékességi területén működő társadalmi szervezetek¬kel, érdekképviseleti szervekkel; 

k) dönt az álláshely jegyzékbe vételére irányuló tagi kérelmekről, a jegyzékbe vett, il¬letve a jegyzékből kikerült álláshelyeket folyamatosan kimutatja az országos elnökség számára; 

l) a kamara más területi szervezeteivel, más területi szervezetekre, illetve az egész or-szágra kiterjedő együttes lépések megtétele előtt az érintett területi szervezetekkel és az országos elnökséggel egyeztet; 

m) etikai bizottságot működtet, a kamarai törvényben és külön jogszabályban meghatározott esetekben tagjaival szemben etikai eljárást folytat; 

n) az országos elnökség részére véleményt ad: 

na) az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály tervezetekről; 

nb) a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjét érintő elképzelésekről. 

o) felkérésre szakértőként részt vesz az adott egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében; 

p) a Törvény 2. § m) és 2/D. § (1) és (4) bekezdései szerint, a 2/D. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetekben továbbképzésre kötelezi tagját; 

q) véleményt ad a helyi önkormányzatok területi ellátási felelősségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók és a helyi önkormányzat közötti, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló külön törvény szerinti, egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések tervezete tekintetében; 

r) az illetékességi területén lévő kórházak felügyelő tanácsainak üléseire — tanácskozási joggal — 1 főt delegál; 

s) az illetékességi területén lévő gyógyintézetek szakmai vezető testületeibe tagként — az adott gyógyintézetben dolgozó kamara tagok közül — 1-1 főt delegál; 

t) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, a TESZT, vagy — a TESZT utóla-gos jóváhagyásával — az Országos Elnökség vagy az OKGY a részére meghatároz; 

u) elősegíti a helyi kamarai csoportok, vagy az országos csoportok helyi, megyei szervezeteinek tevékenységét. 

v) az egészségügy jogi környezetébe tartozó ügyekben — tagi szolgáltatásként — jogi szakértő foglalkoztatásával, vagy egyéb módon történő bevonásával segíti a tago¬kat az orvosi tevékenységükkel összefüggő jogi kérdésekben. 

26./ A területi szervezet testületei: 

a) küldöttgyűlés; 

b) elnökség; 

c) etikai bizottság; 

d) felügyelő bizottság; 

e) a küldöttgyűlés által létrehozott ad hoc bizottságok. 

27./ A területi szervezet küldöttgyűlése (TESZK): 

a) a területi szervezet képviseleti szerve, melynek küldötteit 4 évente választják meg a terü¬leti szervezet választókerületeiben; 

b) a küldöttgyűlés üléseire tanácskozási joggal meghívandó a TESZ elnöksége, bizottságai¬nak elnökei, továbbá a területen reprezentált valamennyi kamarai csoport és a kamara tagjait tömörítő érdekképviseleti szerv 1-1 delegáltja; 

c) a TESZK hatáskörében: 

ca) a Törvény és az Alapszabály keretei között meghatározza a Területi Szervezet testületeinek a létszámát; 

cb) megválasztja a területi szervezet elnökét, alelnökeit, titkárait; felügyelő és etikai bizottsága elnökét és tagjait, az Etikai Kollégium egy tagját; 

cc) dönt a hatályos jogszabályok és az Alapszabályban foglaltak figyelembevételével a területi szervezet belső szervezetéről, a feladat és hatáskörök megosztásáról, egyéb bi-zottságainak megalakításáról, gazdasági-vállalkozási tevékenységéről; és ennek megfelelően – szükség szerint – jóváhagyja saját szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ), illetve annak módosító rendelkezéseit; 

cd) megvitatja és elfogadja a területi szervezet éves működéséről szóló elnökségi beszámolót, a területi szervezet éves költségvetési tervét, valamint a területi felügyelőbizottság által előzetesen ellenőrzött költségvetési év záró mérlegét; 

ce) illetékességi területén választókerületeket alakít ki és a területi szervezet tagjait a választókerületek egyikébe sorolja. A választókerület elnökét — aki egyben a területi szervezet elnökségének is tagja — a választókerülethez tartozó tagok jelölik és vá¬laszt-ják maguk közül; 

cf) jóváhagyja a területi szervezet elnökségének ügyrendjét és a területi szervezet, mint önálló jogi személy szakszerű és jogszerű működéséhez szükséges belső szabályzatait; 

cg) elfogadja a területi felügyelő bizottság ügyrendjét. 

d) a küldöttgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni, összehívása és vezetése a területi szervezet elnökének feladata, indokolt esetben az ülés vezetésére a területi szervezet más tagja is megválasztható; 

e) össze kell hívni továbbá a Küldöttgyűlést: 

ea) ha a tagság legalább 10%-a a cél megjelölésével írásban kéri; 

eb) az országos, vagy a területi felügyelő-bizottság, az illetékes bíróság, illetve a terü-leti szervezet elnökségének határozatára. 

28./ A területi szervezet (TESZ) elnöksége: 
a) tagja szavazati joggal: 

aa) az elnök; 

ab) a két alelnök; 

ac) a két titkár; 

ad) a területi szervezet választókerületeinek elnökei. 

b) tagja tanácskozási joggal: 

ba) a területen reprezentált valamennyi kamarai csoport 1-1 delegáltja; 

bb) a területi szervezet bizottságainak elnökei; 

bc) a területi szervezet ügyviteli vezetője. 

c) az elnökség jogai és kötelezettségei: 

ca) megalkotja saját ügyrendjét, előkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti a területi szervezet szervezeti és működési szabályzatát, az azt módosító rendelkezéseket, valamint a területi szervezet szakszerű és jogszerű működéséhez szükséges belső szabályzatokat; 

cb) az elnök mellett (akit akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök helyettesít) ülésenként még 1 tagot delegálhat a TESZT-be; 

cc) legalább negyedévenként ülésezik; 

cd) ellátja a TESZ számára a Törvény, egyéb jogszabályok, az Alapszabály, valamint az arra illetékes testületek által meghatározott feladatokat; 

ce) felkérésre – delegált tagja útján – részt vesz az illetékes foglalkoztató által pályázattal betöltendő közal¬kalmazotti állások pályáztatásának előkészítésére és a pályázatok elbírálására összehí¬vott bizottságban; 

cf) kiválasztja az ügyviteli szervezetben foglalkoztatni kívánt személyeket. 

29./ A területi szervezet etikai bizottsága: 

a) az elnökkel együtt, a területi küldöttgyűlés által meghatározottan páratlan számú, de leg¬alább 7 tagból áll; 

b) az etikai bizottság a területi szervezet tagjait érintő ügyekben, a vonatkozó jogszabályokra, az Etikai Kódexben foglaltakra alapozva hozza meg határozatait, és a Tör¬vényben, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben (Ket.) foglaltak szerint jár el első fokon; 

c) a Budapesti Területi Szervezet illetékességi területén négy, a Fogorvosok Területi Szervezet illetékességi területén pedig három etikai bizottság működik, köztük az ügyek felosztása — az esetleges összeférhetetlenség figyelembe vételével — a Budapesti Területi Szervezetnél a beérkezés sorrendjében, azonos arányban, a Fogorvosok Területi Szervezeténél az etikai bizottságok területi illetékessége szerint történik; 

30./ A területi szervezet felügyelő-bizottsága: 

a) az elnökkel együtt, a területi küldöttgyűlés által meghatározottan páratlan számú, de leg¬alább három tagból áll; 

b) ellenőrzi a területi szervezet törvényes működésére, gazdálkodására, pénzügyiszámviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok érvényesülését, melynek érdekében betekinthet a TESZ iratanyagaiba, tájékoztatást kérhet a TESZ tisztségvi¬selőktől, képviseltetheti magát a TESZ valamennyi testületének ülésén; 

c) a vizsgálatába bevont szerv tagjai, tisztségviselői és tagjai kötelesek az ellenőrzés so¬rán a bizottsággal együttműködni; 

d) amennyiben vizsgálatai során jogszabályba, az Alapszabályba, vagy a MOK más, belső szabályzatába ütköző működést észlel, felszólítja a szabályellenesen eljáró szer¬vet, vagy személyt a szabályellenes működés haladéktalan beszüntetésére, egyben a szabályellenesen eljáró felettesét (a vizsgálati jegyzőkönyv csatolásával) értesíti a történtekről és kéri intézkedését, indokolt esetben közvetlenül a kamara felügyeleti szervéhez fordulhat; 

e) saját ügyrendje alapján dolgozik, szükség szerint, de legalább negyedévenként ülése-zik, tevékenységéről beszámol a területi szervezet küldöttgyűlésén, egyben megküldi a beszámolót az Országos Felügyelő Bizottságnak is. 

31./ A területi szervezet ügyviteli szervezete: 

a) a területi szervezet igazgatási, ügyviteli, valamint gazdálkodási teendőit látja el, egy-ben biztosítja mindazokat a feltételeket, amelyek a területi szervezet ügyintéző szer-veinek, illetve tisztségviselőinek feladatellátását lehetővé teszik; 

b) legalább a TESZT által meghatározott létszámban és összetételben alakítandó ki; 

c) vezetésével legalább 5 év egészségügyi igazgatási gyakorlattal, vagy közigazgatási alapvizsgával, vagy jogi végzettséggel rendelkező ügyviteli vezetőt kell megbízni. Az ügyviteli vezető megbízási szerződéssel, vagy alkalmazottként foglalkoztatható, a megbízásos jogviszony alapján foglalkoztatott ügyviteli vezető megbízási szerződését a TESZ elnöke írja alá, az alkalmazotti jogviszony alapján foglalkoztatott ügyviteli vezető munkáltatója a TESZ elnöke. 

ca) munkáltatói jogkörrel, a gazdálkodásért, és a pénzügyekért való felelősséggel irá-nyítja az ügyviteli szervezetben folyó munkát; 

cb) részt vesz az Alapszabály, egyéb belső szabályok, illetve az arra illetékes kamarai testületek TESZ-re vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásában, a területi szervezet szervezeti és működési szabályzatában foglaltak, valamint a TESZ elnöke által elrendeltek szerint; 

cc) tanácskozási joggal részt vesz a TESZ elnökségi ülésein; 

cd) ellátja az Alapszabály 25./ v) pontjában meghatározott feladatokat. 


d) az ügyviteli vezetői tisztségre a 31./ c) pontban meghatározott feltételnek legkésőbb 2012. XII. 31-ig kell megfelelniük a területi szervezeteknek. 

32./ A MOK országos szervezete: 

a) ügyintéző szerveinek tisztségviselőit és nem tisztségviselő tagjait az OKGY küldöttei je¬lölik és választják meg a hatályos törvény szerint 4 évente; 

b) ügyintéző szervei: 

ba) Országos Elnökség (OE); 

bb) Országos Etikai Bizottság (OEB); 

bc) Etikai Kollégium (EK); 

bd) Országos Felügyelőbizottság (OFB); 

c) további szerve: a Területi Szervezetek Tanácsa (TESZT). 

33./ Országos Küldöttközgyűlés: 
a) tagjai szavazati joggal azok a küldöttek, akiket a területi szervezetek választókerülete-ibe tartozó tagok jelölnek és választanak meg 4 évente; 

b) üléseit a TESZT egyetértésével az Országos Elnökség hívja össze; 

c) az ülésre tanácskozási joggal meghívandók: 

ca) az Országos Elnökség tagjai; 

cb) valamennyi országos bizottság elnöke; 

cc) a kamarai csoportok 1-1 delegáltja; 

d) ülését a MOK elnöke vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök vezeti, indokolt esetben az ülés vezetésére a MOK más tagja is felkérhető; 

e) a Törvény előírásain túl is összehívandó: 

ea) ha a tagság legalább 10 %-a a cél megjelölésével írásban kéri; 

eb) az Országos Felügyelő-bizottság, illetve az illetékes bíróság határozata alapján; 

ec) az Országos Elnökség javaslatára, ha az munkája során olyan, a lakosság egészségi állapotát veszélyeztető, vagy az orvoskar érdekeit súlyosan sértő helyzetet észlel, mely a MOK egységes fellépését teszi szükségessé; 

f) kizárólagos hatáskörében: 

fa) 2/3-os többséggel elfogadja, illetve módosítja a MOK Alapszabályát valamint Eti-kai Kódexét. Az Alapszabályhoz és az Etikai kódexhez kizárólag írásban lehet javaslatot benyújtani az OKGY ülése előtti 15. munkanapig. Az OKGY-n közvetlenül nem terjeszthető elő Alapszabály és Etikai kódex módosítási javaslat. Az ASZ-hoz benyújtott módosítási javaslatokat a TESZT, az Etikai Kódexhez benyújtott javaslatokat az Etikai kollégium és a TESZT előzetesen véleményezi; 

fb) megválasztja a MOK Országos Elnökségét, az Országos Etikai Bizottság, az Orszá-gos Felügyelő Bizottság és az Etikai Kollégium elnökét és alelnökét, valamint az Or-szágos Etikai Bizottság és az Országos Felügyelő Bizottság 8 tagját; 

fc) elfogadja az Országos Felügyelő Bizottság beszámolóját éves munkájáról, vala¬mint az ellenőrzései során szerzett tapasztalatairól; 

fd) megvitatja és elfogadja az Országos Elnökség éves beszámolóját; 

fe) elfogadja az országos hivatalvezető pénzügyi beszámolóját a MOK egész szervezetének gazdálkodásáról; 

ff) dönt a kamarai tagdíj nem kamarai célú felhasználásáról; 

fg) elbírálja a TESZT által hozott döntésekkel, határozatokkal, intézkedésekkel kapcsolatban benyújtott észrevételeket, panaszokat;

fh) dönthet országos célú kamarai alapítvány létrehozásáról; 

fi) a TESZT javaslata alapján megállapítja a tagdíj mértékét; 

fj) a TESZT előterjesztése alapján elfogadja a MOK Missziós Nyilatkozatát. 


34./ Az Országos Elnökség: 

a) tagjai szavazati joggal: 

elnök, 3 alelnök, főtitkár, 4 titkár. 

b) tagjai tanácskozási joggal: 

ba) az állandó bizottságok elnökei; 

bb) az elnökség által létrehozott bizottságok elnökei; 

bc) valamennyi csoport 1-1 delegáltja; 

bd) az országos hivatalvezető; 

be) A Diplomások Tagozatának képviselője. 

c) amennyiben az elnök nem fogorvos, az elnökség egyik alelnöke fogorvos; 

d) szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik, üléseit az elnök hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén a levezetésre más elnökségi tagot is felkérhet; 

e) hét napon belül összehívandó, ha azt, a cél megjelölésével bármelyik tagja vagy az országos felügyelő bizottság kéri. 

35./ Az Országos Elnökség hatáskörében: 

a) közzéteszi – a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével – az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét, valamint a feladatkörében érintett szakmák tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) szerinti kötelező továbbképzések szervezőinek tevékenységét külön jogszabályban foglaltak szerint rendszeresen minősítheti, a minősítést honlapján közzéteszi, és szükség szerint javaslatot tesz a továbbképzésre jogosult intézménynek vagy az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek; 

b) közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez; 

c) elbírálja a tagfelvétellel, tagsági viszony felfüggesztésével, megszüntetésével kapcsolatos elsőfokú határozatok elleni fellebbezéseket; 

d) elbírálja a Törvény 2. § m) pontja, a 2/D. § (4) bekezdése alapján elrendelt továbbképzésre kötelező elsőfokú határozatok elleni fellebbezéseket; 

e) a Törvény 2.§ d) pontjában meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorol: 

ea) az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál; 

eb) az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási döntések meghozatalánál; 

ec) feladatkörének megfelelően a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása, valamint a felvételi és képzési szakmánkénti keretszámok meghatározása, a szakképesítések hiányszakmának való minősítése tekintetében; 

ed) a 2. § d) pontjában foglaltakon túlmenően véleményezési jogot gyakorol a szakmai alkalmasság kérdésében az országos intézményeknél, az állami, egészségbiztosítási szerveknél, — valamint az illetékes TESZ közreműködésével — az egyetemek orvosképzést, szakképzést végző karai, szervezeti egységei magasabb vezető és vezető állású orvosainak orvosi diplomához kötött tevékenység végzése körében történő vezetői kinevezése, megbízása, a vezetői megbízás visszavonása, vagy felmentése során; 

ee) szakértőként véleményezi a külön törvény szerint működési nyilvántartásba vétel nélkül, meghatározott időtartamra és helyszínre (munkahelyre) szóló egészségügyi tevékenységre irányuló kérelmeket; 

ef) szakértőként véleményezi a külföldi bizonyítvány, oklevél Magyarországon történő elismerésére irányuló kérelmet, ha az oklevél a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló külön törvény alapján feltétel nélkül nem ismerhető el; 

eg) az ee) és ef) bekezdések szerinti hatósági eljárásokban a szakmai kamara a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló külön törvény szerint szakértőként vesz részt; 

eh) véleményezési jogot gyakorol az egészségügyi szolgáltatók és az egészségbiztosítási szerv közötti szerződések általános szerződési feltételei és az egyedi szerződések azonos feltételei tekintetében; 

f) vezeti a tagdíjnyilvántartást, kezeli a tagnyilvántartást; 

g) feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába — szükség szerint — bevonja az érintett egészségügyi érdek-képviseleti szerveket; 

h) feladatkörében megvizsgálja a 14/A § (1a) bekezdés szerinti tagok esetében a képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek; 

i) jogszabály vagy az adott szerv tevékenységére irányadó egyéb szabály alapján vagy felkérésre részt vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő szakmai testületek, illetőleg bizottságok munkájában; 

j) ajánlásokat ad az egyes egészségügyi szolgáltatók által megállapított díjtételek alsó és felső határaira, a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók által ellátott fel¬ada¬tok díjazására, továbbá a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó és az egészségügyi szolgál¬tató közötti szerződések jogszabályokban meghatározottakon túli tartalmára; 

k) szervezi és irányítja az OKGY határozatainak végrehajtását, a MOK folyama¬tos működését; 

l) delegált tagja útján képviseli a MOK-ot; 

m) jóváhagyja a területi szervezetek együttműködése tárgyában született megállapodásokat; 

n) a TESZT közreműködésével összehangolja a kamara szervezeti szintjeinek tevékenységét; 

o) javaslatot tesz az OKGY napirendjére és az Alapszabály módosítására a TESZT-nél; 

p) kiadmányoz, az országos szervezet költségvetése terhére kötelezettséget vállal, igényt érvényesít; 

q) biztosítja a tagság tájékoztatását; 

r) tudomásul veszi csoport megalakulását és ügyrendjét; 

s) felkérésre, kijelölt szerve, vagy delegált tagja útján részt vesz: 

sa) az egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében; 

sb) a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő, országos illetőségű szakmai testületek és bizottságok munkájában. 

t) ellátja az állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől átvett feladato¬kat, illetve a területi szervezetek bevonásával megszervezi azok ellátását; 

u) előkészíti és összehívja a TESZT üléseit, javaslatot tesz annak napirendjére; 

v) kizárólagosan gyakorolja a MOK-ot megillető alapítói jogokat a kamara országos alapít¬ványa fölött és ugyancsak kizárólagosan gyakorolja a MOK tulajdonában álló, az országos szervezet által létrehozott gazdasági társaságokban valamennyi tulajdonosi jogot. Rendelkezési jogot gyakorol az Országos Hivatalhoz bármely jogcímen befo¬lyó, az Országos Hivatalt illető pénzeszközök tekintetében és — az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában — dönt ezek felhasználásáról; 

w) dönt a MOK gazdasági-vállalkozási és kiadói tevékenységéről; 

x) ellát minden olyan kamarai feladatot és hatáskört, amelyet jogszabály vagy az alapsza-bály külön nem utal más kamarai szerv feladat-, vagy hatáskörébe. 

36./ Az Országos Elnökség tagjai közötti munkamegosztás: 

a) az elnök feladata különösen: 

aa) vezeti az OKGY, a TESZT és az elnökség üléseit, a TESZT ülésein az elnökséget szava¬zati joggal képviseli; 

ab) dönt és intézkedik az elnökség ülései közötti időszakban az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben; 

ac) képviseli a MOK-ot; 

ad) munkáltatói jogkört gyakorol az országos hivatalvezető felett; 

ae) javaslatot tesz az egészségügyi miniszter által adományozható díjak és elismerések odaítélésre; 

af) az elnököt akadályoztatása esetén az alelnökök bármelyike az elnök által írt írásos meghatalmazással, rendkívüli esetben ennek hiányában is teljes jogkörrel helyettesíti, amennyiben valamennyi alelnök akadályoztatva van, az elnök helyettesítésének jogát a főtitkár gyakorolja, a főtitkár akadályoztatása esetén az a titkár helyettesíti az elnököt, akit a titkárok maguk közül erre kijelölnek. 

b) a főtitkár feladata különösen: 

ba) nyilvántartja az OKGY, a TESZT, valamint az elnökség határozatait, 

bc) gondoskodik a végrehajtásukhoz szükséges operatív teendők ellátásáról; 

bb) ellátja az elnökség ügyrendjében meghatározott feladatait; 

c) munkamegosztásának további részletes szabályait az elnökség saját ügyrendjében határozza meg. 

37./ Az országos hivatal: 
a) Az országos képviseleti, illetőleg ügyintéző kamarai szervek vagy azok valamely tisztségviselőjének kizárólagos hatáskörébe nem tartozó országos kamarai feladatok irányítására, illetve összehangolására, továbbá az országos igazgatási, ügyviteli, valamint gazdálkodási teendők szakszerű ellátására országos ügyviteli feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: országos hivatal) működik; 

b) Az országos hivatal vezetését az Országos Elnökséggel munkaviszonyban álló hivatalvezető látja el. A hivatalvezető felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogokat az országos elnökség, az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja; 

c) A hivatalvezető csak közigazgatási szakvizsgával rendelkező személy lehet. Ettől eltérően hivatalvezetői feladatokkal olyan felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy is megbízható, aki közigazgatási alapvizsgával rendelkezik, feltéve, hogy a kinevezéstől számított három éven belül vállalja közigazgatási szakvizsga, vagy a közigazgatási szakvizsga alóli – teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján - mentesítés megszerzését. A határidő eredménytelen eltelte esetén a hivatalvezető munkaviszonya a törvény erejénél fogva szűnik meg; 

d) A hivatalvezető a törvényben meghatározott feladatai mellett: 

da) koordinálja a területi ügyviteli szervezetek, illetve a területi ügyviteli vezetők szakmai munkáját; 

db) biztosítja az országos szervek, ill. tisztségviselők feladatai ellátásának feltételeit; 

dc) ellátja az országos kamarai ügyrendben meghatározott, valamint a MOK elnöke által rábízott egyéb feladatokat; 

dd) összeállítja és az OKGY elé terjeszti elfogadásra a MOK egész szervezetének gazdasági helyzetéről szóló beszámolóját, és a TESZT elé terjeszti elfogadásra a MOK országos hivatalának éves gazdálkodásáról szóló beszámolót; 

de) ellátja az országos kamarai szabályzatokban meghatározott, valamint a MOK el-nöke által rábízott egyéb feladatokat; 

df) tanácskozási joggal részt vesz a MOK Országos Elnökségének ülésén. 

dg) az országos hivatal képviseletében — a hivatal gazdálkodásának irányítása keretében — kötelezettségeket vállal, jogokat szerez az éves költségvetésben meghatározott keretek között. 

38./ Országos Etikai Bizottság: 

a) elnökével együtt 11 tagból áll; 

b) elnökét, alelnökét és tagjait az OKGY küldöttei jelölik és választják meg; 

c) a Törvényben meghatározott feladatai mellett ellátja a területi szervezetek etikai bizottsá¬gai tevékenységének elvi irányítását is. 

39./ Az Országos Felügyelő Bizottság: 
a) elnökével együtt 9 tagból áll; 

b) elnökét, alelnökét és tagjait az OKGY küldöttei jelölik és választják meg; 

c) döntése alapján, szükség szerint ellenőrzi a kamara valamennyi szervezetének a szervezet törvényes működésére, gazdál¬kodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső sza¬bályzatok érvényesülését, melynek érdekében betekinthet valamennyi iratanyagba, tá¬jékoztatást kérhet a szervezet tisztségviselőitől, képviseltetheti magát valamennyi szervezet valamennyi testületének ülésén; 

d) vizsgálatába bevontak kötelesek az ellenőrzés során együttműködni; 

e) amennyiben vizsgálatai során jog-, Alapszabály, vagy egyéb belső szabályzat ellenes működést észlel, köteles felszólítani a szabályellenesen eljárót a szabályellenes működése haladéktalan beszüntetésére, egyben köteles a szabályellenesen eljáró felettesét (a vizsgálati jegyzőkönyv csatolásával) értesíteni a történtekről és kérni intézkedé¬sét, indokolt esetben közvetlenül fordulhat a kamara felügyeleti szervéhez; 

f) saját ügyrendje alapján dolgozik, szükség szerint, de legalább negyedévenként ülése-zik; 

g) az ellenőrzései során szerzett tapasztalatairól beszámol az OKGY-nek. 

40./ Az Etikai Kollégium: 

a) elnökét és alelnökét az OKGY küldöttei, míg tagjait — területi szervezetenként egy főt — a területi küldöttgyűlés küldöttei jelölik és választják meg; 

b) a Törvényben meghatározott feladatai mellett előkészíti az Országos Küldöttközgyűlés számára az Etikai Kódex tervezetét, illetve amennyiben ezt szükségesnek látja, annak tartalmára, rendelkezéseire nézve módosítási javaslatot tesz. 

41./ A Területi Szervezetek Tanácsa (TESZT): 

A TESZT a MOK Alapszabályban létrehozott képviseleti testülete, amelynek tagja minden területi szervezet elnöke, valamint a MOK elnöke az adott területi szervezet létszámával arányos mértékű szavazati joggal, a következők szerint: 

Minden TESZ 1000 fő alatti taglétszámmal 1-1 szavazat 
Minden TESZ 1001 - 2000 fő közötti taglétszámmal 2-2 szavazat 
2000 fő feletti taglétszámú, és három orvosképzést 
folytató egyetem székhelyén működő TESZ 3-3 szavazat 
Fogorvosok TESZ 4 szavazat 
Budapest TESZ 8 szavazat 
MOK Elnök 3 szavazat 

A tárgyévi szavazatszám megállapításához a területi szervezetnél a tárgyévet megelőző év december 31-én nyilvántartott taglétszámot kell alapul venni. 

A TESZT további tagjai tanácskozási joggal az országos elnökség tagjai, a területi szervezetek további egy-egy tisztségviselője valamint az országos hivatalvezető. Amennyiben a szavazati jogú tagok bármelyike akadályoztatva van, akkor az akadályoztatott tisztségviselő írásban megjelölt más tisztségviselőt bíz meg a TESZT ülésén való részvétellel. Ebben az esetben a megbízott másik tisztségviselő szavazati joggal rendelkezik. 

42./ A TESZT feladatai: 

a) a Törvény, illetve az Alapszabály 16./ pontja adta keretek között — megfelelő adatokkal alátámasztva — javaslatot tesz az OKGY részére a tagdíjmódosítás mértékére, a 16./ pontban foglalt felhatalmazás alapján megállapítja a tagdíjra vonatkozó kedvezmények körét, mértékét és a 63./ pontban meghatározott pótdíj mértékét, a tagdíj fizetésének módját, elfogadja a Tagdíjszabályzatot; 

b) A területi szervezetekre és az országos szervezetre vonatkozóan megállapítja: 

ba) az országos szervezet és a területi szervezetek havi működési költségét; 

bb) a kamarai Törvényben, az Alapszabályban, valamint az OKGY és saját határozataiban szereplő, havi rendszerességgel, illetve esetenként teljesítendő feladatainak és nyújtandó tagi szolgáltatásainak körét és költségeit; 

bc) az Alapszabály 21./ pontjában meghatározott kamarai szervezetek által pályázható fejlesztési összegek mértékét; 

c) elfogadja az országos hivatal költségvetési keretösszegét, továbbá az országos hivatal éves auditált mérlegbeszámolóját, a tárgyévet követő év május 31-éig; 

d.) pénzügyi döntéseit a gazdálkodó szervezetek mérleg adataira, valamint a tagdíjszám-lán aktuálisan szereplő összegre, azaz a MOK vagyoni helyzetére figyelemmel hozza; 

e.) elbírálja a vonatkozó ügyrend szerint a területi szervezetektől beérkező pályázatokat; 

f.) két OKGY között dönt országos jelentőségű ügyben és szükség esetén szabályokat al¬kot; 

g.) meghatározza a tiszteletdíj mértékét; 

h.) az országos küldöttek által előterjesztett Alapszabály és Etikai kódex szövegszerű módosítási indítványokat rendszerezi és véleményével kiegészítve az OKGY elé terjeszti; 

i.) a napirendet meghatározva összehívja az OKGY-t; 

j.) megvizsgálja az elnökség határozataival, intézkedéseivel kapcsolatban benyújtott észre¬vételeket, panaszokat; 

k.) jóváhagyja a kamarai csoportok megalakulását és ügyrendjét; 

l.) szükség esetén ad hoc bizottságot alakít. 

43./ A TESZT: 
a) szükség szerint, de legalább három havonta ülésezik; 

b) üléseit az országos elnökség készíti elő, hívja össze és a kamara elnöke vezeti, aki akadályoztatása esetén maga dönt a helyettesítéséről; 

c) ülését az alábbi rendkívüli esetekben is össze kell hívni: 

ca) ha a területi szervezetek 25%-a a cél megjelölésével írásban kéri; 

cb) az Országos Felügyelő-bizottság határozatban indítványozza; 

d) ülései akkor határozatképesek, ha azokon a tagoknak több mint fele jelen van; 

e) határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

44./ A csoportok: 

a) a MOK tagjai — érdekeik kamarán belüli képviseletére — csoportokat hozhatnak létre; 

b) a csoport megalakulását az országos elnökségnél kell bejelenteni, egyúttal benyújtva az ügyrendjének tervezetét. Az elnökség az ügyrendet jóváhagyás céljából a TESZT elé terjeszti; 

c) javaslatait az illetékes kamarai szervezet döntéseinél figyelembe veszi; 

d) tagjaik érdekeit érintő ügyekben kezdeményezhetik a kamara illetékes testületeinek dön¬tését és fellépését; 

e) az ügyrendjükben meghatározott területi illetékességükkel azonos területi illetékességgel rendelkező szervezet ügyintéző szerveinek ülésén 1-1 delegálttal képviseltethetik magukat, tanácskozási joggal; 

f) a csoportok kamarán kívüli képviseletét az illetékes kamarai szervezet jogosult ellátni. 

V. fejezet

A MOK választási szabályai 

Területi és országos küldött, választókerületi elnök jelölés: 

45./ Minden kamara tag a területi szervezete által meghatározott választókerületben gyakorolhatja a választásokhoz fűződő alapjogait, azaz jelölheti és megválasztja a területi küldöttgyű¬lés, az OKGY küldötteit, valamint a választókerület elnökét az alábbiak szerint: 

a) a választókerületébe tartozó tagok közül: 

aa) 100 tagonként 1-1 főt jelölhet írásban a MOK Országos Küldöttközgyűlésbe küldött¬ként; 

ab) 50 tagonként 1-1 főt jelölhet írásban a területi szervezet küldöttgyűlésébe küldött-ként; 

ac) 1 főt jelölhet a választókerületi elnöknek; 

b) a kamara minden szintjére vonatkozóan megjelölheti írásban (elfogadó nyilatkozat) azokat a testületi tisztségeket (vagy tagságot a testületekben), amelyeket megválasztása esetén vállalna; 

c) a jelölés és a jelölés elfogadása írásban történhet a területi szervezet által előzetesen kiküldött jelölőív kitöltésével. 

46./ A választókerületekben zajló küldött jelölés és választás előkészítése, szervezése, a jelöltlista összeállítása és lezárása, a területi szervezet elnöksége feladata az alábbiak szerint: 

a) minden tag számára biztosítani kell, hogy élhessen a jelölt állításra, valamint a jelölt¬ség vállalására vonatkozó jogával; 

b) a jelöltlistákra azok a tagok vehetők fel — egyéb kizáró ok hiányában —, akik az adott tisztség vonatkozásában írásos je¬löléssel és elfogadó nyilatkozattal rendelkez¬nek; 

c) a jelöltlistákat a választás előtt 1 héttel le kell zárni és a területi szervezet honlapján, annak hiányában a MOK honlapján közzé kell tenni; 


Területi, országos küldött és választókerületi elnök választás, általános szabályok: 

46/A./ A területi, országos küldött és választókerületi elnök választás a választásra jogosult tagok személyes jelenlétét nem egyidejűleg igénylő választási időszakban történhet. 

46/B./ A választási időszak formájában történő választásokra vonatkozó szabályok: 

a) a területi szervezet elnöksége 8-30 nap közötti időtartamot határoz meg a kamarai törvény szempontjai érvényesítésével; 

b) a választás lebonyolítására, az eredmény megállapítására a választókerület nagyságának megfelelő három - öttagú bizottságot hoz létre a területi szervezet elnöksége, a bizottság tagjai kizárólagosan az illetékes választókerület tagjai lehetnek; 

c) a választás megkezdése előtt a bizottság, a bizottsági tagok aláírásával és a TESZ pecsétjével ellátott, a választókerület nagyságának megfelelő számú zárt urnát készít, melybe a szavazatok gyűjthetőek; 

d) a zárt urna/urnák a választási időszak elteltével nyitható/ak ki a bizottság tagjai többségének jelenlétében; 

e) a választás eredményét a bizottság állapítja meg, a választásról szóló jegyzőkönyvet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik; a bizottság az elkészült, hitelesített jegyzőkönyvet a területi szervezet elnökségének juttatja el. A választási jegyzőkönyveket a területi szervezet irattárában kell 4 évig megőrizni. A szavazólapokat a területi szervezet választókerületeiben zártan kell őrizni, majd a lezajlott legutolsó választási időszak után egy hónappal meg kell semmisíteni. A szavazólapok megsemmisítéséről a területi kamara elnöksége jegyzőkönyvet készít; 

f) a választások eredményéről egy hónappal a területi szervezetben lezajlott utolsó választást követően felülvizsgálat nem kezdeményezhető. 

46/C) A választás eredményessége szabályai: 

a) megválasztott 

aa) küldötteknek azokat kell tekinteni, akik a legtöbb szavazatot kapták, 
ab) választókerületi elnöknek azt kell tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta; 

b) szavazategyenlőség esetén a bizottság sorsolással dönt a mandátumról; 

c) a választás végleges eredményét a választókerületi bizottságok jegyzőkönyvei alapján a területi szervezet elnöksége állapítja meg és a területi szervezet honlapján, annak hiányában a MOK honlapján kihirdeti és a hitelesített választási jegyzőkönyv országos küldöttekre vonatkozó részét az országos hivatal számára két munkanapon belül eljuttatja, 

d) a választásokkal járó költségeket — a TESZT által erre a célra költségvetésében meghatározott keret terhére — az illetékes területi szervezet viseli. 

47./ A megválasztott: 
a) területi küldött: 

aa) a területi szervezet valamennyi testületének tisztségeire és testületi tagi tisztjére írásban megfelelő számú jelöltet állíthat; 

ab) a küldöttgyűlésen az érvényes jelöltek közül titkosan választhat az Alapszabály által meghatározott tisztségekre; 

b) országos küldött: 

ba) az országos szervezet valamennyi testületének tisztségeire és testületi tagi tisztjére írásban megfelelő számú jelöltet állíthat; 

bb) az OKGY-n az érvényes jelöltek közül titkosan választhat az Alapszabály és a Törvény által meghatározott tisztségekre; 


Területi és országos tisztségviselők, bizottsági tagok jelölése és választása 

47/A.) A területi és országos tisztségviselők, bizottsági tagok választása a választásra jogosult tagok egyidejű személyes jelenlétével megvalósuló gyűlésen (a továbbiakban: választói gyűlés) történhet. 

48./ A területi szervezet tisztségviselői és bizottsági tagjai, illetve az országos testületek tisztségviselőinek és tagjainak jelölé¬séhez és megválasztásához fűződő jogaikat a megválasztott küldöttek a területi szervezet, il¬letve az országos szervezet elnökségének közreműködésével érvényesíthetik az alábbiak sze¬rint: 

a) az előkészítés, a jelöltlista összeállítása és lezárása, a gyűlés összehívása, az ülésveze¬tés biztosítása a területi szervezet, illetve az országos szervezet elnökségének feladata, amikor is minden küldött számára biztosítani kell, hogy élhessen a területi szervezet, illetve az országos szervezet testületeiben betölthető tisztségekre és testületi tagsági helyekre való jelölési jogával; 

b) a jelöltlistákra azok vehetők fel, akik az adott tisztség és testületi tagsági hely vonatkozá¬sában írásos jelöléssel és elfogadó nyilatkozattal rendelkeznek; 

c) a jelöltlistákat a választás előtt 1 héttel le kell zárni és közzé kell tenni a területi szervezet, illetve a MOK honlapján; 

d) a lezárt jelöltlisták alapján kell elkészíteni a szavazólapokat; 

e) szavazás céljából össze kell hívni a területi küldöttgyűlést, illetve OKGY-t, melynek időpontjáról, azt legalább 15 nappal megelőzően kell értesíteni a küldötteket. A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha tagjai több, mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a küldöttgyűlés változatlan napirenddel, 20 perc múlva érvényesen megismételhető, amennyiben tagjai harmada jelen van és ezt a meghívóban előzetesen jelezték; 

f) a területi választás levezető elnökét a területi, az országos választás levezető elnökét az országos elnök javaslata alapján a kül¬döttek választják meg; 

g) a területi és országos küldöttközgyűlés három-öt tagú szavazatszámláló, három tagú mandátumvizsgáló bizottságot, és két jegyzőkönyv hitelesítőt választ nyílt, egyszerű többségi szavazással; 

h) a tisztségekre és testületi tagsági helyekre a választás titkosan, a jelöltlistára került személyekre leadott szavazatokkal történik, minden küldött legfeljebb annyi szavaza-tot adhat le, amennyi az adott tisztségre és testületi tagsági helyre megválaszthatók száma, a szavazás ellenőrzött gépi szavazással is történhet; 

i) a választás első fordulója akkor érvényes, ha a választásra jogosult küldöttek több, mint a fele szavazott. Amennyiben az első forduló érvénytelen, akkor második szavazási fordulót kell tartani, mely akkor érvényes, ha a választásra jogosult küldöttek legalább negyede szavazott; 

j) ha a második forduló is érvénytelen, vagy eredménytelen, akkor 30 napon túl, de négy hónapon belül új választást kell tartani; ha ez a választás is érvénytelen, vagy eredménytelen, akkor a következő választásokig a tisztség, vagy mandátum betöltetlen marad; 

k) ha a megismételt választás mindkét fordulója érvénytelen vagy eredménytelen, akkor a tisztség a következő választásokig betöltetlen marad. A kamara folyamatos működése biztosítására ebben az esetben az érintett tisztségre ügyvivőt nevez ki, országos tisztség esetén a Területi Szervezetek Tanácsa, megyei tisztség esetén a területi szervezet küldöttgyűlése; 

l) ügyvivő nem lehet az, aki korábban a tisztséget betöltötte, illetve területi kamaráknál az ügyviteli vezető, országos szervnél az országos hivatal vezetője és helyettese; 

m) az ügyvivőt a választott tisztségviselőt megillető jogok és kötelességek illetik meg; 

o) amennyiben egy bizottság taglétszáma az Alapszabályban rögzített szám alá esik lemondás, elhalálozás miatt, akkor az érvényes választási listán szereplő tag a szabaddá vált mandátumot megkapja. Erről az országos illetve a területi szervezet elnöksége határozatban dönt; 

p) megválasztottnak az(oka)t a jelölte(ke)t kell tekinteni, aki(k) a legtöbb szavazatot kapta (kapták), és az országos és területi szervezet tisztségviselői esetén az érvényes szavazatoknak legalább 50 %-át megszerezte(ék). Amennyiben az érintett tisztségviselő választása esetén senki nem kapta meg az 50 %-ot, akkor új szavazási fordulót kell tartani, melyen a két legtöbb szavazatot kapott jelölt közül lehet választani. Szavazategyenlőség esetén az első vagy második helyen egyenlő szavazatot kapott jelöltek is bekerülnek az új választási fordulóba; 

r) a választás végleges eredményét országos választás esetén a MOK honlapján, területi választás esetén a területi szervezet honlapján, annak hiányában a MOK honlapján kell kihirdetni; a területi szervezet a választási jegyzőkönyv egy hitelesített példányát az Országos Hivatalnak is megküldi. 

VI. fejezet

A kamarai szervek, testületek határozatképességére és a határozatképtelenség esetén követendő eljárásra vonatkozó szabályok

49./ A kamarai szervek, testületek határozatképesek, ha azok ülésén a képviselők, illetve tagok több mint 50%-a jelen van. 

Határozatképtelenség esetén az ülés, gyűlés változatlan napirenddel megismételten összehívható az eredetivel azonos napra, amennyiben a testületi ülés, gyűlés meghívója az aznapi ismételt összehívásról szóló értesítést is tartalmazza. Ebben az esetben a határozatképességhez a küldöttek/tagok több mint 33 %-ának jelen kell lennie. 

Nem hívható össze az eredetivel azonos napra a testületi ülés az Országos Elnökség, továbbá a Területi Szervezetek Tanácsa esetében. 

50./ Amennyiben a meghívó nem tartalmaz értesítést az aznapi megismételt összehívásról, vagy a 49./ pont harmadik bekezdésében meghatározott testület ülése határozatképtelen, a testületi ülést a határozatképtelen ülést követő 2 napon túli és 30 napon belüli időpontra újra össze kell hívni. 

A megismételten összehívott ülés — változatlan napirenddel — határozatképes, ha azon a testületi tagok, illetve küldöttek több mint 33%-a jelen van. 


VII. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések 

51./ A MOK folyamatos működése érdekében az újra nem választott tisztségviselőknek igény szerint segíteniük kell utódjaik munkáját. 

52./ Kamarai feladatok ellátása során felmerült igazolt költségek megtérítésére az a szervezet köteles, amelynek feladatkörében eljártak. 

53./ A Törvény 12. § (1) és (2) bekezdéseinek alkalmazása szempontjából: 

a) országos tisztségviselők: az országos elnökség szavazati joggal rendelkező tagjai, vagyis az elnök, alelnökök, főtitkár, titkárok, az országos etikai bizottság, az országos felügyelőbizottság, valamint az alapszabály szerint szervezett más állandó bizottság, továbbá az etikai kollégium elnöke, alelnökei; 

b) a területi szervezetek tisztségviselői: a területi szervezet elnöke, alelnökei, titkárai, választókerületi elnökei, az etikai bizottság elnöke, a felügyelőbizottság elnöke; 

c) Az Ektv. 12. § (1) és (2) bekezdéseinek alkalmazása szempontjából ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjai: az országos etikai bizottság, az országos felügyelőbizottság, valamint az alapszabály szerint szervezett más állandó bizottság, továbbá az etikai kollégium nem tisztségviselő tagjai, a területi szervezetnél működő etikai bizottság, illetve felügyelőbizottság nem tisztségviselő tagjai; 

54./ A Törvényben megállapítottakon túl összeférhetetlen a kamarai tisztséggel az olyan ka-marai munkaviszony, amely saját magára nézve keletkeztet munkáltatói, illetve döntési jogot. 

55./ A MOK működésének, a feladat- és hatáskörök megosztásának részletes szabályait a szervezeti-működési, ügyrendi és egyéb szabályzatok tartalmazzák, összhangban az Alapsza-bállyal. 

56./ Jogerős etikai büntetés hatálya alatt — a Törvény 26/A. § (2) bekezdése szerinti mentesülésig — az illető kamarai tag kamarai tisztségviselőnek vagy ügyintéző szerv tagjának nem jelölhető. 

57./ A kamarai ülések — az etikai bizottsági ülések kivételével — a tagok számára nyilvánosak. Indokolt esetben bármely kamarai szerv jogosult zárt ülést elrendelni. 

58./ A kamara valamennyi testületének ülésén kötelezően vezetett, s a határozatokat tartal-mazó jegyzőkönyvet archiválni kell és kérésre meg kell küldeni az Országos Hivatalnak. 

59./ Kamarai szavazásokon a szavazatszámlálás elektronikus, vagy bármilyen egyéb ellen-őrizhető módszerrel történhet. 

60./ A kamarából kilépett tag a kilépési ideje utáni előzetesen befizetett tagdíja arányos része visszatérítésére jogosult. Az elhalálozott tag előzetesen befizetett tagdíja elhalálozása napjától számított arányos részét vissza kell téríteni a hozzátartozóknak. 
61./ A tag halála esetén örököseire sem jog, sem kötelezettség nem hárul. 

62./ A „MOK pártoló tagja” címet szerezhet - bármely kamarai tag javaslatára az a természe¬tes személy, vagy szervezet, aki (amely) a MOK céljait támogatni kívánja. A pártoló tag cím odaítéléséről az Országos Elnökség határoz. A pártoló tag cím tagsági jogokat nem keletkez-tet. Kamarai szervezettől kapott meghívása esetén a pártoló tag, a meghívó szervezet döntése alapján tanácskozási jogot nyerhet. 

63./ A területi szervezet elnöksége indokolt határozattal jogosult megszüntetni annak a tagnak a tagsági viszonyát, akinek hat hónapot meghaladó tagdíjhátraléka halmozódott fel. Azt a tagot, akinek hat hónapot meghaladó tagdíjhátraléka keletkezett, a területi szervezet — a tagdíjnyilvántartó jelzése alapján — írásban felszólítja a hátralék és a Tagdíjszabályzatban meghatározott mértékű pótdíj harminc napon belüli megfizetésére. A tagsági viszony megszüntetése kizárólag a határidő eredménytelen elteltét követően lehetséges. 

64./ Azzal a kamarai tisztségviselővel vagy bizottsági taggal szemben, aki a testülete adott naptári évben tartott ülései számának a felét meghaladóan távol marad testületének üléséről (ide nem értve az igazolt betegség miatti távollétet), bizottsági tag esetében a testület vezetője, megyei tisztségviselő esetében a TESZ elnöke, országos tisztségviselő esetében a MOK elnöke a területileg illetékes etikai bizottságnál — hivatalból — etikai panaszbejelentést köteles tenni. 

TESZ elnök esetén a TESZ Felügyelő bizottsága, az országos elnök esetén pedig az Országos Felügyelőbizottság köteles etikai panaszbejelentést tenni. 

65./ A tag a tagsági viszonyáról a Törvény 18. § (1) bekezdés a) pontjának értelmében lemondhat. A tagsági jogviszony megszűnését a területi szervezet határozatával állapítja meg, a megszűnés napjára és a tagdíj ehhez képest történő megfizetésére vonatkozó szabályokat a tagdíjszabályzat tartalmazza. 

66./ Az Alapszabály alkalmazásában jegyzékbe vett álláshely: azon orvosi álláshely, amely¬nek más tag által való betöltését — az álláshelyet korábban bármely jogviszony alapján be¬töltött orvos e jogviszonyának kifogásolható megszüntetése miatt indított peres eljárás befeje¬zéséig — a MOK aggályosnak tartja. 

67./ A MOK etikai bizottsága(i): 

a) a MOK hivatalos lapjában közzéte¬hetik jogerős marasztaló, illetve felmentő határozatukat személyazonosításra alkalmatlan módon; 

b) annak az eljárás alá vont tagnak a kérésére, akiről jogerősen megállapította az etikai bizottság, hogy nem követett el etikai vétséget, és akiről az üggyel kapcsolatban kedvezőtlen sajtóhírek jelentek meg, az etikai bizottság a MOK hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi határozatát olyan módon, hogy a tag személye azonosítható legyen, a panaszosé pedig nem; 

c) amennyiben a b) pontban megjelölt sajtóhírek nagy nyilvánosság előtt, különösen kedvezőtlen színben tüntették fel az érintett tagot, az illetékes TESZ — a tag kérésére — közzéteszi a megfelelő fórumokon a b) pont szerinti döntést, a b) pontban meghatározott adattartalommal. 

68./ Amennyiben a MOK tisztségviselője a választott tisztségével kapcsolatos teendőit munkaviszony keretében látja el, munkáltatója a tisztsége szerint illetékes szervezet elnöksége. 

69./ Az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok és az egyéb kamarai szabályzatok rendelkezései az irányadók. 

70./ Jelen Alapszabály módosításai 2014. február 15-ével lépnek hatályba, ezzel egyidejűleg az Alapszabálynak a módosításokkal érintett korábbi rendelkezései hatályukat vesztik. Az Alapszabály elválaszthatatlan részét képezi annak 1. sz. melléklete 


k.m.f. 


Dr. Éger István elnök